Төсөл хөтөлбөр


ÎÐÕÎÍ  ÀÉÌÃÈÉÍ    ÓËÑÛÍ   ÒÝÐï¯ÍÈÉ  5-Р ÖÝÖÝÐËÝÃÒ   ÊÀÍÀÄ   ÓËÑÛÍ   ÊÀÍÀÄ   ÑÀÍÃÈÉÍ   ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒÝÝР  ÕÝÐÝÃÆÑÝÍ “ÃÝÐÝËÒ  ÅÐÒªÍÖ-5”  ÒªÑËÈÉÍ    ÕÝÐÝÃÆÈËÒ
Îðõîí   àéìãèéí   Óëñûí  òýðã¿¿íèé  5-ð  öýöýðëýã   íü   1981   îíä  áàéãóóëàãäñàí   áºãººä    ãàë   òîãîîíû   òîíîã   òºõººðºìæ    îëîí   æèë  áîëæ   õóó÷èðñàí,  çàñâàð  àâàõàà   áîëüñîí   áàéñàí.   2011  îíû   07-ð  ñàðä  Êàíàä   óëñûí  ýë÷èí   ñàéäûí   äýðãýäýõ  Êàíàä  ñàíä  “Ãýðýëò  åðòºíö-5”   òºñëèéã  õýðýãæ¿¿ëýõ   ñàíàëàà   ºãñºí.  2011   îíû  10-ð ñàðûí 05  ºäºð   òºñºë   áàòëàãäàí  õýðýãæèæ   ýõýëñýí
  Òºñëèéã   õýðýãæ¿¿ëñýíýýð   äàðààõ   ¿ð  ä¿í ãàð÷    áàéíà.
*      Öýöýðëýãèéí   ãàë   òîãîîíû   òîíîã   òºõººðºìæèéí    80%-èéã  øèíý÷èëñýí
*      Ñóðãàëòûí   òîíîã   òºõººðºìæ   íýìýãäñýí. 
*      Íýã  á¿ëãèéí   îð  øèíýýð   õèéãäñýí.
*      Á¿õ  á¿ëýã   òîîñ   ñîðîã÷òîé   áîëñîí. 
*      Öàãààí   õýðýãëýëèéí    óãààëãûí    ìàøèíòàé    áîëñîí

   
Ãýðýëò  åðòºíö-5”   òºñºë   áàòëàãäëàà
           Êàíàä  óëñûí  ýë÷èí  ñàéäûí  ÿàì.


                                                        Òºñºë   õýðýãæ¿¿ëýõ  àæëûí   õýñýã  
            áàéãóóëàãäàâ.


      ÓÁ   õîò  Íèéòèéí õîîëíû   òîíîã   òºõººðºìæ  áýëòãýõ
“Òóëãà   òåõíèê”  ÕÕÊ-òàé  ãýðýý  áàéãóóëàâ.       Òóñ  öýöýðëýãò  30   æèë  ñóóðèëàãäñàí   òîíîã   òºõººðºì溺   øèíý÷ëýâ.

       Дунд   бүлгийн    сандал   шинэчлэв.      
           Бүлгүүд   тоос   сорогчтой   болов.

Áàãà    á¿ëãèéí    îð   øèíýýð    õèéæ    òàâèëààОрхон   аймгийн    Улсын    тэргүүний   5-р  цэцэрлэг     1981   онд  байгуулагдсанаас   хойш   эдүгээ   30  дах    хичээлийн  жилдээ   үйл   ажиллагаагаа   эрхэлж  байна..  Тус  цэцэрлэгийн   гал   тогооны   тоног   төхөөрөмж   нь   цэцэрлэг  байгуулагдахад   суурилагдсан   тоног   төхөөрөмжүүд  байсан  бөгөөд    засвар   авахаа   байсан,   хуучирч,  элэгдсэн,   цаг   цахилгааны,   зарцуулалт   ихтэй   хүндрэл   гараад    удсан.  Бид   энэ   асуудлыг   шийдвэрлүүлэхээр   2011   оны  07-р  сард   Канадын  элчин  сайдын   дэргэдэх   Канад  санд    хандсан.  2011   оны   10-р  сарын   5-нд     “Гэрэлт   ертөнц-5”   төсөл   батлагдан    10,483   ам   долларын    санхүүжилт   хийж   тэтгэлэг   олгох   гарын  үсэг   зурж  хэрэгжих   эрхээ   авсан.  Энэхүү   төслөөр   цэцэрлэгийн   гал   тогооны   тоног   төхөөрөмж ,   ангиудын  эд   хогшил,    сургалтын   хэрэгсэлийг  шинэчлэх  ажлууд   хийгдлээ.  Тус    төслийг   хэрэгжүүлэх  ажлын   хэсэг    төслийг   2  сарын   хугацаанд  амжилттай   хэрэгжүүлсэн   бөгөөд  энэхүү   төслийг   хэрэгжүүлсэнээр   бид    гал   цэцэрлэгийн    гал   тогоонд   5   тоног   төхөөрөмж   шинээр   суурилуулан,   нэг   бүлгийн   ор,   сандал,  телевизор,  угаалгыг   машин,  бүх  бүлгийн  тоос   сорогч   шинээр    авч  тавьсан.  Цэцэрлэгийн   хамт   олон    төслийн   хэрэгжилтийн   тайлангаа   цэцэрлэгийн   зөвлөл,    аймаг      орон   нутгийн   удирдлагуудад   танилцуулан    төсөлдөө   үнэлгээ    дүгнэлт   авч   ажиллаа.
ОРХОН   АЙМГИЙН   УЛСЫН   ТЭРГҮҮНИЙ
  5-Р  ЦЭЦЭРЛЭГИЙН   ЭРХЛЭГЧ   Л.АЛТАНЗУЛ


“ÁÀÃØÈÉÍ   ÕªÃÆÈË”   ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ
ÎÐÕÎÍ   ÀÉÌÃÈÉÍ   ÓËÑÛÍ    ÒÝÐï¯ÍÈÉ    5-Р  ÖÝÖÝÐËÝÃÒ      ÁÀÃØÈÉÍ    ÕªÃÆÈË    ÕªÒªËÁªÐ    ÍÜ   2009    ÎÍÎÎÑ   ÝÕËÝÍ    ÕÝÐÝÃÆÈÆ   ÝÕËÝÝÄ   ÁÀÉÃÀÀ   ÁªÃªªÄ   ÖÝÖÝÐËÝà   ÕªÃƯ¯ËÝÕ    ÑÒÐÀÒÅÃÈÉÍ    ÍÝà  ÇÎÐÈËÒ    ÁÎËÎÍ     ÕÝÐÝÃÆÄÝà ÞÌ. ÁÀÃØÈÉÍ    ÕªÃÆÈË    ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ   ÕÝÐÝÃÆÑÝÍÝÝР     ÁÀÃØ     Á¯Ð   ªÍªªÃÈÉÍ      ÕÝÐÝÃÖÝÝ    ØÀÀÐÄËÀÃÀ   ÍÈÉÖ¯¯ËÝÍ    ÕªÃÆËÈÉÍ    ÕÝÐÝÃÖÝÝà   ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ,   ÀÆËÛÍ   ÁÀÉÐÀÍ   ÄÝÝР  ÕªÃÆÈÕ   ÁÎËÎÌÆ     ÁÎËÎËÖÎÎà  ÕÀÉÕ    ÀØÈÃËÀÕ,   ÕªÃÆËÈÉÍ     ÖÀÃÈÉà  ÒÎÃÒÌÎËÆÓÓËÀÕ,   ÕÀÐÈËÖÀÍ   ÁÈÅ   ÁÈÅÍÝÝÑÝÝ   ÑÓÐÀËÖÀÕ   ÇÝÐÝà  ÎËÎÍ    À×   ÕÎËÁÎÃäÎËÒÎÉ  ÞÌ.
                                                                 
ÔÎÒΠ  ÌÝÄÝÝËÝË
                            ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ    ÑÓäÀËÃÀÀ   ÕÈÉÆ   ÁÀÉÃÀÀ   Íü

  ÝÍÝ    ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ   ÆÈËä    ÁÈä   ÑÀР  Á¯Ð   ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ    ÑÓäÀËÃÀÀ    ÕÈÉÕ   ÀÍÀËÈÇ   įÃÍÝËÒ   ÃÀÐÃÀÕ,   1-2   ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ    ÒÓÐØËÀÃÀÒÀÉ    ÒÀÍÈËÖÀÕ,   ÓËÈÐÀË   Á¯Ð    ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ    ÕÝÐÝÃËÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉà  ÁÀßÆÓÓËÀÕ,  ÑÓÐÃÀËÒÛÍ    ØÈÍÝËÝà  ÀÐÃÀ    ÌÝäÝÝ   ÌÝäÝËÝËÒÝÉ    ÒÀÍÈËÖÀÕ   ÇÝÐÃÝÝР  ÁÀÃØËÀÕ   ¯ÉË  ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ   ÒÅÕÍÎËÎÃÒ   ÑÓÐÀËÖÀÆ   ÁÀÉÍÀ


 

Áàãøèéí  õºãæèë,  ìýäýýëëèéí  êàáèíåòäàà  3    êîìïüþòåð,   2  òºðëèéí  ïðèíòåð, ïðîåêòîðûã    áýëòãýæ   ñóðãàëò  õ¿ì¿¿æëèéí   àæèëäàà  õýðýãëýæ   áàéíà.
Áàãøèéí   õºãæëèéí   öàãèéí   çîõèöóóëàëòûã   õèéñíýýð  7  õîíîã   á¿ð    2   öàãèéã   áàãø  àæëûí  áàéðàí   äýýðýý    õºãæèõºä   çîðèóëæ   áàéíà.
 
Áàãààð   àæèëëàõ   õàðèëöàí    ñóðàëöàõ  íü   áèäíèé   äàâóó   òàë.
  
×àäâàðëàã   áàãøààñ   ÷àíàðòàé   ñóðãàëò   õºãæñºí   õ¿¿õýä   òºðíº.


“Áàãøèéí   õºãæèë”  äýä   õºòºëáºðèéã   õýðýãæ¿¿ëæ   ýõýëñíýýñ    õîéø  áèäýíä   èðñýí    àìæèëò
1.    Áàãøèéí   õºãæëèéí  öàã   òîãòìîëæèæ  áàãø  àæëûí  áàéðàíäàà    õºãæèõ   áîëîìæòîé    áîëñîí
Îðõîí  àéìãèéí  ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ    Îðõîí   àéìãèéí  Óð ÷àäâàðûí   óðàëäààíû
   óíøëàãûí  2-ð áàéð.áàãø Ë.Ñàðàíòóÿà  á¿ñèéí  3-ð  áàéð  áàãø    Ã.Íàíäèí-Ýðäýíý
 
Îðõîí   àéìãèéí  ÑªÁÁ-èéí   òóñëàõ  áàãø    íàðûí  äóíä  çîõèîãäñîí   óðàëäààíä  òýðã¿¿í  áàéð   ýçýëñýí  òóñëàõ  áàãø
Ö.Äýëãýðñàéõàí

 
“ÀÀ  ÝÝÆ  ÁÈ”    ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ
ÎÐÕÎÍ   ÀÉÌÃÈÉÍ    ÓËÑÛÍ    ÒÝÐï¯ÍÈÉ   5-Р  ÖÝÖÝÐËÝÃÒ     ÀÀ   ÝÝÆ   ÁÈ    ÕªÃÆËÈÉÍ   ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ   ÕÝÐÝÃÆÈÆ    ÝÕÝËÑÝÍÝÝÑ   ÕÎÉØ   8  ÄÀÕ    ÆÈËäÝÝ     ¯ÉË    ÀÆÈËËÀÃÀÀÃÀÀ     ßâÓÓËÆ    ÁÀÉÍÀ.  ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ    ÝÖÝà  ÝÕÈÉÍ    ǪÂ˪ËÈÉà  ÈÄÝâÕÈ   ÑÀÍÀÀ×ËÀÃÀÒÀÉ   ÀÆÈËËÓÓËÀÕ   ªªÐÑäÈÉÍ   ¯ÉË   ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÄ   ÒÀÒÀÍ   ÎÐÎËÖÓÓËÀÕ,  ¯ÉË   ÀÆÈËËÀÃÀÀÃÀÀ   ÑÓÐÒÀË×ËÀÕ.    Õ¯¯ÕäÈÉÍÕÝÝ   ªÑªËÒ   ÕªÃÆÈËÒ    ÑÓÐÃÀËÒÀÍÄ   ÎÐÎËÖÎÕ   ÇÝÐÃÝÝР  ÎËÎÍ    ÒªÐËÈÉÍ   ¯ÉË   ÀÆÈËËÀÃÀÀ   ßÂÓÓËÆ    ÕÝâØÑÝÍ.
                                                              ÔÎÒΠ   ÌÝÄÝÝËÝË
Æèë   á¿ð  öýöýðëýãèéí    ýöýã   ýõèéí   äóíä      ñïîðòûí 3   òºð뺺𠠠 òýìöýýí    çîõèîí   áàéãóóëæ    õýâøñýí    áºãººä   ýíýõ¿¿    ¿éë   àæèëëàãààíû     ¿ð   ä¿íä   ýöýã   ýõèéí  õàìòûí   àæèëëàãààíû   ¿ð   íºëºº    äýýøèëäýã   ñàéí    òàëòàé
 
Ýöýã   ýõèéí   äóíä   îëîí   òºðëèéí   ñóðãàëòóóä,   òýäýíä   ààâ  ýýæèéí  ¿¿ðýã   îðîëöîîã   îéëãóóëàõ   ìýäð¿¿ëýõ    ººðñäèéí   ¿éë   àæèëëàãààíä   òàòàí   îðîëöóóëàõ  ÷èãëýëèéí   àæëóóä   õèéãääýã.”   Ìàíàé   á¿ëýã  õàìãèéí    öîãëîã  íü”    óëàìæëàëò   “Óðàí   õºäºë㺺íò   ãèìíàñòèê”-èéí   òýìöýýíèé   òýðã¿¿í   á¿ëãèéí   ýöýã   ýõèéí   çºâëºë

                             “ÕªäªËêªÍ   ÝЯ¯Ë  ÌÝÍÄ”   ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ
Õºäºëãººí  ýð¿¿ë   ìýíä   õºòºëáºðèéã   2009  îíîîñ   õýðýãæ¿¿ëæ   ýõýëñýí.
  Òóñ    öýöýðëýãèéí   áèåèéí   òàìèð  ñïîðòûí  òýðã¿¿íèé õàìòëàã íü  2009   îíä   àéìãèéí àæ   àõóéí   íýãæèéí äóíä  çîõèîí áàéãóóëñàí  óðàëäààíä 2-ð   áàéðàíä   îðëîî
  Áàãø àæèëëàãñäûã æèëä 2 óäàà  íàðèéí  ìýðãýæëèéí     Èäýâõèòýé  äàñãàë   õºäºëãººí  çºâ  äàäàë
   ¿çëýãò  õàìðóóëàí  ýì÷ëýõ  àæëûã õèéæ áàéíà.
 
Áàãø  àæèëëàãñàä   õèéí   äàñãàë  õèéæ  áàéãàà  íü             Ýð¿¿ë   ìýíäèéí   ñóðãàëò

         
 “  Õ¯¯ÕÄÝÄ    ÝÝËÒÝÉ   ÎÐ×ÈÍ”  ÄÝÄ    ÕªÒªËÁªÐ
ÎÐÕÎÍ   ÀÉÌÃÈÉÍ   ÓËÑÛÍ   ÒÝÐï¯ÍÈÉ    5-Р  ÖÝÖÝÐËÝÃÒ   Õ¯¯ÕäÝä    ÝÝËÒÝÉ   ÎÐ×ÈÍ    ÄÝÄ   ÕªÒªËÁªÐ   2  ÄÀÕ   ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ   ÆÈËÄÝÝ   ÕÝÐÝÃÆÈÆ   ÁÀÉÍÀ.   ÁÈÄ  ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ   Á¯ÕÈÉ   Ë   ÎÐ×ÈÍà  Õ¯¯ÕäÈÉÍ    ÍÀÑ   ÁÈÅ    ÑÝÒÃÝÕ¯ÉÍ    ÎÍÖËÎÃÒ   ÒÎÕÈÐÑÎÍ   ÁÀÉÄËÀÀР   ÒÎÕÈÆÓÓËÀÕ,   ÕÀÌÒ   ÎËÍÛ   ÑÝÒÃÝËǯÉÍ    ÒÀÀÒÀÉ   ÎÐ×ÍÛà  Á¯Ðį¯ËÝÕ   ÇÎÐÈËÒ   ÒÀâÈÍ    ÀÆÈËËÀÆ   ÈÐËÝÝ.

                                  ÁÀÉÃАËÛÍ   ÁÓËÀÍ   ÒÎÕÈÆÓÓËÑÀÍ  ÁÀÉÄÀË
 
ÝÍÝ   ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ   ÆÈËä   ÁÀÃØ    ÍÀÐÛÍ   ÄÓÍÄ      ÍÎÌÛÍ    ÝÕ   ÇÎÕÈÎÕ,   ÃÀÐÛÍ   ÀâËÀÃÀ  ÒÀÐÀÀÕ    ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ   ÁÀßÆÈËÒ   ÕÈÉÕ   ÇÝÐÃÝÝР   ÓÐÀËÄÀÀÍ   ÇÀÐËÀÆ   įÃÍÝÑÝÍ  Íü  ÈÕ   ¯Ð   ä¯ÍÒÝÉ   ÀÆÈË   ÁÎËÑÎÍ.   2010   ÎÍä    ÒªÑ˪ªÐ   ÓÐËÀÃÛÍ   ÇÀÀË   ÒÎÕÈÆÓÓËÀÕ     ÕªÃÆÈÌ   ÕÝÐÝÃÑÝË    ÁÝËÒÃÝÕ   Á¯Ëï¯ÄÈÉÍ   ÄÎÐÎÆ   ÑÎËÈÕ,    ÃÀË   ÒÎÃÎÎÍÛ    ÒÎÍÎà   ÒªÕªªÐªÌÆ    ØÈÍÝ×ËÝÕ   ÇÝÐÝà  ÀÆËÓÓäÛà   ÕÈÉÑÝÍ.  ̪͠  2010   ÎÍÛ     ÒªÑâÈÉÍ    ÕÝÌÍÝËÒÝÝР   ÏÐÎÅêÒÎР   ÁÝËÒÃÝÆ    ÀâÑÀÍ   Íü   ÑÓÐÃÀËÒ   կ̯¯ÆÆËÈÉÍ   ÀØÈËÄ   ÈÕÝÝÕÝÍ    ÒÓÑ   ÍÝÌÝР   ÁÎËÆ   ÁÀÉÍÀ.


 

No comments:

Post a Comment