ТанилцуулгаÖÝÖÝÐËÝà  ¯¯ÑÝÍ   ÁÀÉÃÓÓËÀÃÄÑÀÍ   Ò¯¯ÕÝÍ    ÒÎÂ×ÎÎÍ
/1981-2000 îí/

Ò¿¿õèéí  àðâèí    áàÿëàã    øàðãàë   õóóäñûã    íýõýí     ýðã¿¿ëýõ¿é    äîð  Ìîíãîë-Ǻâëºëòèéí   õàìòàðñàí  óóë   óóðõàéí    áàÿæóóëàõ   “Ýðäýíýò”   ¿éëäâýðèéã   áàéãóóëàõ   òóõàé   õî¸ð    óëñûí  Çàñãèéí   ãàçàð  õîîðîíäûí   õýëýëöýýðò    1973  îíû  àðâàííýãä¿ãýýð   ñàðûí  22-íû   ºäºð    õî¸ð   òàëûí    á¿ðýí    ýðõýò    òºëººëºã÷èä   ãàðûí   ¿ñýã   çóðñàí   ÿâäàë   þì.  Èéíõ¿¿   ãåîëîãè÷äûí   ñóóðèí   ãýõ    áàéøèí,    õýäýí   ãýðýýñ    ººð  þìã¿é   çýë¿¿ä  øàõàì   ýíý   ñàéõàí    íóòàãò  èðýýä¿éí   øèíý    õîò,    øèíý   ¿éëäâýðèéã   áîñãîõ  àæëûã   ýõë¿¿ëæýý  1973   îíû      àðâàííýãä¿ãýýð  ñàðûí   18   íä  “Ýðäýíýò”   õîòûí    ñóóðèéã   òàâèõ   ¸ñëîëûí   öóãëààí   áîëæýý. Òóñ    õîòûí     àíõíû   áàðèëãà  áàéãóóëàìæ   íü     îðîí    ñóóöíû  õî¸ðäóãààð   õîðîîëîëûí    áàéøèíãèéí     àíõíû   áëîê   áàéâ. / ÓÁݯ   íîìíîîñ/   Ìîíãîë   Ǻâëºëòèéí    çàëóóñ    ýõ   îðíû   ºíöºã   áóëàí    á¿ðýýñ  ýíýõ¿¿  á¿òýýí   áàéãóóëàëòûã    çîðèí   èðæ   èõ  õîòûí  á¿òýýí  áàéãóóëàëòàä   îðîëöñîîð..  ¯éëäâýðèéí    àæèëòàí   àæèëëàãñàäûí    õ¿¿õäèéã   ñóðãàõ     ñóðãóóëü,    öýöýðëýãèéã    áàðüæ   áàéãóóëàõ    íü     òýð   ¿åèéí    òîìîîõîí  á¿òýýí  áàéãóóëàëòóóäûí  íýã   õýñýã   áàéñàí.    Ò¿¿õýíä   òýìäýãëýãäýí   ¿ëäñýíýýð   ¿éëäâýðèéí   ýõíèé   ýýëæèíä  òåõíèêèéí   áýëýí     áàéäëûã     òîäîðõîéëîõ    êîìèññûí    àêòààð   áàòëàãäñàí    áàðèëãà   áàéãóóëàìæ   öîãöîëáîð  ¹48-ä      õî¸ðäóãààð   õîðîîëîëä   àíõíû    îðîñ   öýöýðëýã  1978   îíû  09-ð  ñàðûí 22   ºäºð   àøèãëàëòàíä   îðæ   ò¿¿íä    186   õ¿¿õýä    õ¿ì¿¿æèæ    áàéñàí   òóõàé    áè÷èãäæýý.    ÓÁݯ-èéí   àíõíû  ìîíãîë   öýöýðëýãýýð   àæèëëàõààð    1981   îíû  04-ð   ñàðûí   03-íû   ºäðèéí   ¹51   òîîò   òóøààëààð      68   áàãø   àæèëëàãñàäòàé  10   á¿ëýãò  280   õ¿¿õýä  õ¿ëýýí  àâàõ     õ¿÷èí   ÷àäàëòàé   áàéãóóëàãäñàí. Öýöýðëýãèéí  áàéðàíä   6   á¿ëýã,  2-ð   õîðîîëîëûí   13-ð  áàéðàíä   4   á¿ëýã   àæèëëàæ   ýõýëñýí   áºãººä   1989   îíä   ÓÁݯ-èéí     á¿òöèéí   ººð÷ëºëòººð    4   á¿ëýã  íü  òàòàí    áóóãäñàí   áàéíà.  Óóëûí   áàÿæóóëàõ   Ýðäýíýò   ¿éëäâýðèéí    åðºíõèé   çàõèðëûí     2003   îíû   143   äóãààð     òóøààëààð   ÓÁݯ-ñ   Îðõîí   àéìãèéí     áîëîâñðîëûí   ñàëáàðûí   õàðüÿàíä   øèëæèæ   îðñîí. Ìºí  îíû    Îðõîí   àéìãèéí   Çàñàã   äàðãûí   101   ä¿ãýýð    çàõèðàìæààð    Îðîí   íóòãèéí     ºì÷èä   øèëæ¿¿ëýõ   êîìèññ   áàéãóóëàãäàí     öýöýðëýã¿¿äèéã  õ¿ëýýí   àâ÷ýý.  Öýöýðëýãèéí   àíõíû   ýðõëýã÷ýýð  í.Ñàíæàà /1 ñàð/,  Æèìáèéí   Ïàãìà    ýðõëýã÷ýýð   òîìèëîãäîí   àæèëëàæ   áàéæýý.   “Ýðäýíýò”   ¿éëäâýð¿¿äèéí   öýöýðëýã  íü  Îðîí   ñóóö   íèéòèéí  àæ   àõóéã   óäèðäàõ   ãàçàðò   õàðüÿàëàãäàí   àæèëëàæ   áàéñàí.   
ÀÕÌÀÄ   ¯ÅÈÉÍ    Á¯ÒÝÝÑÝÍ   ÀÌÆÈËÒÛÍ   ÒÎÉÌÎÎÑ
Ø  1983   îíä   Ýðäýíýò  õîòûí    õîòûí   ñî¸ë÷   áàéãóóëëàãà
Ø  1983    îíä   Õîòûí   òýðã¿¿íèé   öýöýðëýã  áîëæ  ãýð÷èëãýý    ãàðäñàí.
Ø  1982-1989   îíóóäàä    ñîöèàëèñò  Õºäºëìºðèéí    áðèãàäûí   àæëààð   òîãòìîë    øàëãàð÷    õàìò      îëíîîðîî  Óëààí-¯ä,  Õèàãò   õîòîîð   àÿëñàí.
Ø  1985   îíä   õîòûí  ¯Ý-èéí  5-ð  áàãà   õóðàë   óãòñàí  àæëààðàà   òýðã¿¿ëñýí.
Ø  1986   îíä   ÁÍÌÀÓ-ûí  Àðäûí   áîëîâñðîëûí  ÿàìíû  äèïëîì
         

ÕªÃÆÈË     ÄÝÂØËÈÉÍ   Ò¯¯×ÝÝ   ¯ÐÃÝËÆÈËÑÝÝÐ….

/2000    îíîîñ    îäîîã    õ¿ðòýë/

Óëñ   òºð,   ýäèéí   çàñàã,      íèéãìèéí   á¿õèé   ë   ñàëáàð     çàõ   çýýëèéí   ýäèéí   çàñàãò     øèëæñýíýýð     öýöýðëýãèéí   çàðèì    ¿éë   àæèëëàãààã   ººð÷ëºí    øèíý÷èëæ     á¿òýö   á¿ðýëäýõ¿¿íèéã      ººð÷ëºí    ñàéæðóóëæ,   ÷àäâàðëàã   óäèðäàí   çîõèîí   áàéãóóëàõ      ìåíåæìåíòèéã   øèíýýð      õºòëºí   ÿâóóëàõ       îëîí      àæëóóä   òóëãàðñàí    þì.  Èéìä   ѪÁ  áàéãóóëëàãà    íü   “  Ñóðãóóëèéí   ºìíºõ   áîëîâñðîë-2”      ¿íäýñíèé   õºòºëáºðèéã   õýðýãæ¿¿ëýí,   ñóðãàëòûí    òåõíîëîãèä     øèíý÷ëýë   õèéõ,   ãàäààä   äîòîîäûí   öýöýðëýã¿¿ä   õàðèëöàí   òóðøëàãà   ñîëèëöîõ  àæëûã   ýð÷èìæ¿¿ëýí,   ñóðãàëòàíä   ÷àíàðûí  àõèö   ãàðãàõ   õ¿¿õäýä    ýýëòýé     îð÷èí   á¿ðä¿¿ëýõ,   ѪÁ-èéí   õàìðàí   ñóðãàëòûã   íýìýãä¿¿ëýõ,   áàãøëàõ   áîëîâñîí   õ¿÷íèéã     ÷àäâàðæóóëàõ      çýðýã   îëîí   àñóóäëóóäàä    òºð   çàñãààñ    àíõààð÷   èðñýí   îí    æèë¿¿ä   áàéëàà.  Ýä¿ãýý    ìàíàé    öýöýðëýã   íü   Îðõîí    àéìãèéí  Áàÿí-ªíäºð   ñóìûí    Îþóò  áàãèéí    ñóðãóóëèéí   ºìíºõ    íàñíû    õ¿¿õäýä    ñóðãóóëèéí    ºìíºõ     ñóóðü   áîëîâñðîëûã    îëãîõ   çîðèëãîòîé,   íèéò    26   áàãø   àæèëëàãñàä,  185   õ¿¿õýäòýéãýýð   ¿éë   àæèëëàãààãàà   ÿâóóëæ    áàéíà.   Áàãø   íàð  100%   ìýðãýæèëèéí   çýðýãòýé.  30 %    íü    òýðã¿¿ëýõ,  60 %   íü    çààõ   àðãà÷   çýðýãòýé,  10 %   íü    áîëîâñðîë   ñóäëàëûí     ìàãèñòðèéí   çýðýã   õàìãààëñàí   áàéíà.
               ªíººã   õ¿ðòýë   29   óäààãûí    òºãñºëòººð   äóíäæààð   1140   õ¿¿õýä   òºãñãºæ    ñóðãóóëüä   àìæèëòòàé    áýëòãýí   îðóóëñàí  áàéíà.
Áîëîâñðîëûí   øèíý÷ëýëèéã   àìæèëòòàé    õýðýãæ¿¿ëýí    õ¿¿õýä  õºãæèõ   àðãà   ç¿éãýýð   ººðèéí   öýöýðëýãèéí   ¿çýë  áàðèìòëàëä   òóëãóóðëàñàí   ¿éë   àæèëëàãààíû   êèððèêþëèìûã    áîëîâñðóóëàí   õýðýãæ¿¿ëñýíèé   ¿ð   ä¿íä    ñòàíäàðò   õàíãàëòûí   ò¿âøèíã   áàéíãà   àõèóëàí  àæèëëàæ    èðñýí.
Áèäíèé   àìæèëò
Ø  2004   îíä  “Îþóíûã   ýðõýìëýã÷   áàéãóóëëàãà
Ø  2006   îíä  “Ýð¿¿ë   ìýíäèéã   äýìæèã÷”  öýöýðëýã
Ø  2006   îíä  “ Õ¿¿õäýä  ýýëòýé  õàìò îëîí”
Ø  2007  îíä   “Àéìãèéí  òýðã¿¿íèé  öýöýðëýã”
Ø  2009   îíä “Óëñûí  òýðã¿¿íèé  öýöýðëýã”
Ø  2009   îíä “Ýð¿¿ë   ìýíäèéí   àÿí” 2-ð  áàéð
Ìºí  öýöýðëýãèéí   õýìæýýíä   Ààâ  ýýæ   áè    õºòºëáºðèéã    8   äàõ    æèëäýý   àìæèëòòàé   õýðýãæ¿¿ëæ   ãýð   á¿ë   öýöýðëýãèéí    õàìòûí  àæèëëàãààã    áýõæ¿¿ëýí     òîäîðõîé  ¿ð   ä¿íä   õ¿ð÷  ýöýã  ýõèéí    äóíä   ñóðãàëò    óðàëäààí   òýìöýýíèé   îëîí   õýëáýð     õóâèëáàðààð   ÿâóóëæ     ¿éë   àæèëëàãààãàà     ýöýã   ýõ÷¿¿ääýý    òîãòìîë    ñóðòàë÷èëäàã. ¯¿íä  Àëòàí   íàìàð,  Áèä   ÷àäíà,   Ìàíàé   á¿ëýã   õàìãèéí   öîãëîã   íü,  ãàð   áºìáºãèéí   òýìöýýí,   øèëäýã   ãýð   á¿ë   øàëãàðóóëàõ   çýðýã  àæëóóä   óëàìæëàëò àðãà    õýìæýý   áîëñîí     2009  îíîîñ  öýöýðëýã   õºãæ¿¿ëýõ    õýòèéí   çîðèëãîî  àìæèëòòàé   õýðýãæ¿¿ëýõ   çîðèëãîîð      “Õ¿¿õäýä   ýýëòýé   îð÷èí”,  “Õºäºëãººí   ýð¿¿ë    ìýíä”, “Áàãøèéí   õºãæèë”   çýðýã    õºãæëèéí   äýä    õºòºëáºð¿¿äèéã   àìæèëòòàé   õýðýãæ¿¿ëýí   àæèëëàñàí.   Òóñ  öýöýðëýãò    Ñóðãóóëèéí  ºìíºõ   áîëîâñðîëûí   áàéãóóëàãò   îëîí   æèë   ¿ð   á¿òýýëòýé  àæèëëàæ   èðñýí    Áàãø   Ã,Áàÿñãàëàí,  Ã.Öýíãýëìàà, Ë.Ñàðàíòóÿà, Ë.Îòãîíòýíãýð   çýðýã   áàãø   íàð    õàìò   îëíîî    õîøóó÷ëàí   àæèëëàäàã.    Õ¿¿õäèéã   ýð¿¿ë     ÷èéðýã  ºñãºõºä   ýìèéí   áóñ  àðãûã   õýðýãëýõ    õàíèàäíààñ   óðüä÷èëàí   ñýðãèéëýõ   äàñãàëûã   ºã뺺   á¿ð   õèéæ    õýâøñýí,  òºðºë   á¿ðèéí    æèìñ    íîãîîã   íººöëºí    æèëèéí   òóðø   òàñðàëòã¿é   õýðýãëýæ    èðñýí   íü   ºâ÷ëºëººñ    óðüä÷èëàí   ñýðãèéëýõ  ñàéí   òàëòàé  àæèë   áîëñîí  
Áèä - Ñóðãóóëèéí   ºìíºõ   áîëîâñðîëûí   òóõàé   õóóëèà    àìæèëòòàé   õýðýãæ¿¿ëýí    íýãæ   õè÷ýýëèéí    áýëòãýë,  õýðýãæèëò,   ¿íýëãýýíèé   ÷àíàð,  ¿ð   ºãººæèéã   äýýøë¿¿ëýõ, áàãà    íàñíû   õ¿¿õäèéí   õºãæëèéí   ñòàíäàðò  áîëîí    ñóðãóóëèéí   ºìíºõ   áîëîâñðîëûí   áàéãóóëëàãûí    ñóðãàëòûí   îð÷íû   ñòàíäàðòûã   ìºðäºõ, õ¿¿õäèéí   àâüÿàñ  ÷àäâàðûã   èëð¿¿ëýí    õºãæ¿¿ëýõ   äóãóéëàíã   ÷àíàðæóóëàõ, öýöýðëýã    õºãæ¿¿ëýõ    õºãæëèéí     õºòºëáºð,   äýä    õºòºëáºð¿¿äèéã   õýðýãæ¿¿ëýõ, áàãøëàõ     áîëîâñîí   õ¿÷íèéã   ÷àäâàðæóóëàõ   òýäíèé   õºãæëèéã    äýìæèõ  çîðèëòóóäûã   ºìíºº     òàâèí   àæèëëàæ   áàéíà.  Ìàíàé   õàìò   îëîí   õ¿¿õäèéí   ýðõèéã   äýýäëýí    ºìíºº    òàâüñàí    çîðèëãî    çîðèëòîî    õ¿í   á¿ð    óõààð÷    íýãäìýë    íýã  ñàíààãààð    àëèâàà    àæëûã    öàã    õóãàöààíä   íü   ÷àíàðòàé   õèéæ,   õàìòðàí   àæèëëàäàã  áàéãóóëëàãà    õàìò  îëîí   õóâü   õ¿íèé   äýìæëýã    îðîëöîîíä    òóëãóóðëàí    ºìíºõ   àìæèëòóóäàà   áàòàòãàí    ñóðãóóëèéí   ºìíºõ   áîëîâñðîëûí   ñàëáàðòàà    æèøèã     öýöýðëýã   áîëîõ  íü  áèäíèé   õ¿ðýõ  îðãèë þì.
ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ    Ò¯¯ÕÝÍ  30    ÆÈËÈÉÍ   ÎÉ  ÓÃÒÀÆ   ÕÈÉÑÝÍ  Á¯ÒÝÝË×   ÀÆÈË
Ìàíàé   õàìò   îëîí    öýöýðëýãèéíõýý   ò¿¿õò  30   æèëèéí   îé   óãòàæ    2008   îíîîñ   ýõëýí    òóñãàé    òºëºâëºãººíèé   äàãóó   àæëóóäûã   õèéñýí.  ¯¿íä    òºðèéí   áîëîí    òºðèéí    áóñ   áàéãóóëëàãà,   ýöýã  ýõèéí    äýìæëýã   îðîëöîî   ìàø    èõ    áàéñíûã   äóðüäàõàä   òààòàé   áàéíà. 
*      2010  îíä   ÁÑØÓß-íû     õºðºí㺠  îðóóëàëòààð     20   ñàÿ    òºãðºãèéí   ñàíòåõíèéêèéí   èõ   çàñâàð   
*      ÓÁݯ-èéí   Áàÿæóóëàõ    ôàáðèêèéí      äýìæëýãýýð    ãàäíà   ïàñàäíû   èõ   çàñâàðûã  15.400   òºãðºãèéí   ºðòºãòýéãýýð   ¿éëäâýðèéí   ÐÑÖ   öåõ   ã¿éöýòãýñýí.
*       Îðõîí   àéìãèéí    òîãòâîðòîé   àìüæèðãàà-2    òºñëèéí   ñàíõ¿¿æèëòýýð     ãàë    òîãîîíû   òîíîã   òºõººðºìæ  øèíý÷ëýõ      ñóðãàëòûí   îð÷èí   ñàéæðóóëàõ “ Ãýðýëò  åðòºíö”   òºñºë
/10.300.000  òºãðºã/
*      Ìýäýýëýë   ñóðãàëòûí   êàáèíåò  áàéãóóëàí,     “Ãýðýëò  åðòºíö   òºñ뺺𠠠òîõèæóóëñàí.
*      Ýð¿¿ë   ìýíä   ýì÷èëãýýíèé   êàáèíåòàà     áàéãóóëñàí.
*      Ãàäíà    òîãëîîìûí    òàëáàé   òîõèæóóëàõ     àÿíû  õ¿ðýýíä   ýöýã  ýõèéí    õ¿÷ýýð   1.904.000   òºãðºãèéí   ºðòºãòýé     òàëáàé   áàéãóóëñàí.
*      Óðëàãèéí   çààë   çàñâàðëàñàí
*      Ãàäíà   äîòîð   õàÿã   øèíý÷èëñýí.
*      Öýöýðëýãèéí   ò¿¿õèéã   íýãòãýñýí.
*      Öýöýðëýãèéí   îíöëîã   àìæèëòûã   õàðóóëñàí     ñ¿ëä   äóóòàé   áîëñîí.
*      “Öýöãýí   íàñ”   áàãø   õ¿¿õäèéí   õàìòàðñàí   òîãëîëò   çîõèîí  áàéãóóëñàí.
*      Öýöýðëýãèéí    òàíèëöóóëãà  íýâòð¿¿ëýã   õèéëãýñýí.
Öýöýðëýãèéí   òóñëàõ   àæ   àõóé   õºãæ¿¿ëýõ   àæëûí   ýõëýëèéã   òàâüæ    ÷àäñàí.


ÎÐÕÎÍ   ÀÉÌÃÈÉÍ   ÓËÑÛÍ   ÒÝÐï¯ÍÈÉ 5-Р ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÕÀÌÒ   ÎËÎÍ
        Îðõîí    àéìãèéí   Óëñûí   òýðã¿¿íèé   5-ð  öýöýðëýã   íü   íèéò  26   áàãø    àæèëëàãñàäòàé   ¯¿íýýñ      Ñóðãóóëèéí  ºìíºõ  áîëîâñðîëûí   ñóðãóóëèéã òºãññºí    ìýðãýæëèéí  7  áàãø,    1  àðãà  ç¿é÷  1   àæèëëàæ   áàéíà.  Áàãøëàõ   áîëîâñîí   õ¿÷íèé  24%  íü  ìàãèñòð,  38%  íü   áàêàëàâð,  38% íü   äèïëîìûí  áîëîâìðîëòîé. Áàãø   íàð  100%  ìýðãýæëèéí   çýðýãòýé. Òóñ   õàìò   îëîíä  Áîëîâñðîëûí   òýðã¿¿íèé   àæèëòàí  2,  Ñàíõ¿¿   áàíêíû   òýðã¿¿íèé  àæèëòàí  1,  ñàëáàðûí   æóóõ   áè÷ãýýð  øàãíàãäñàí  6  àæèëòàí  àæèëëàæ   áàéíà.  Áàãøëàõ   áîëîâñîí  õ¿÷íèé   90%  íü   20  äýýø   æèë  àæèëëàñàí   äàäëàãà    òóðøëàãàòàé.  Òóñ  õàìò   îëíîîñ  2   òóñëàõ  áàãø   ÌÓÁÈÑ-èéí  ÑªÁÑ-ä  ñóðàëöàæ  áàéíà.


ÎÐÕÎÍ    ÀÉÌÃÈÉÍ    ÓËÑÛÍ   ÒÝÐï¯ÍÈÉ    5-Р ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ   ÝÐÕËÝÃ×   ËÕÀÃÂÀѯÐÝÍ    ÎÂÎÃÒÎÉ   ÀËÒÀÍÇÓËÛÍ    ÒÎÂ×   ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

Òºãññºí   ñóðãóóëü

v  1995   îíä  Óëààíáààòàð   õîòûí   Öýöýðëýãèéí   áàãøèéí   êîëëåäæ
v  2009   îíä   Ìîíãîë   óëñûí   áîëîâñðîëûí   èõ   ñóðãóóëü    òóñ   òóñ    òºãññºí
Áîëîâñðîëûí   Óäèðäëàãûí   ìàãèñòð   çýðýãòýé

Àæèëëàñàí   áàéäàë

Áîëîâñðîëûí    ñàëáàðò    16   äàõ   æèëäýý   àæèëëàæ   áàéãàà. 
           Орхон   аймгийн    1-р  цэцэрлэгт   багш    /1995-1998/
           Орхон   аймгийн   18-р  цэцэрлэгт  эрхлэгч   /1998-2009/
            Орхон  аймгийн  5-р цэцэрлэгт   эрхлэгчээр  /2009   оноос/
Ãàâüÿà    øàãíàë:

2001   îíä   àéìãèéí   Òýðã¿¿íèé   çààõ   àðãûí   íýãäëèéí   àõëàã÷ 
2006    îíä    Áàãøèéí   àëäàð
2007   îíä  Øèëäýã  ìåíåæåð
2010    îíä    ÁÑØÓß-û   Æóóõ   áè÷èã
2011   îíä   Îðõîí  àéìãèéí   Çàñàã  äàðãûí  Æóóõ  áè÷ãýýð   øàãíàãäñàí

Манай хамт олон

Багш   Г.Цэнгэлмаа     туслах  багш   Т.Хоролгарав

Багш   Г.Баясгалан,  туслах  багш   Д.Должин


Багш  Л.Алтанцэцэг   туслах   багш   Т.Насан
Багш   Б.Даваасайнар   туслах  багш   О.Наранцэцэг
Багш   Д.Наранцэцэг    туслах   багш   Д.Бүрэнтөгс
                     Багш   Л.Сарантуяа     туслах  багш    Ц.Дэлгэрсайхан

No comments:

Post a Comment